آئین عزاداری عاشورای حسینی در تهران

عاشورای حسینی در بازار تهران

تابناک
جهان نیوز - ۲۳ آبان ۱۳۹۲

آئین عزاداری عاشورای حسینی در چهارراه گلوبندک تهران.

منابع خبر
عاشورای حسینی در ارومیه خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۳ آبان ۱۳۹۲
آئین عزاداری عاشورای حسینی در تهران جهان نیوز - ۲۳ آبان ۱۳۹۲
عاشورای حسینی در بازار تهران تابناک - ۲۳ آبان ۱۳۹۲