آژانس تنها مرجع راستی‌آزمایی تعهدات هسته‌ای ایران تحت برجام است

خبرگزاری مهر - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

ایران تاکنون به برجام پای بند بوده و مادامی که کلیه اعضای دیگر برجام نیز به‌موقع و بطور کامل به کلیه تعهدات خود تحت این سند پای بند باشند، ایران هم به آن پایبند خواهد بود

منابع خبر