آیا امریکا تا ۵۰ سال دیگر در افغانستان می ماند؟

باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶
منابع خبر
آیا امریکا تا ۵۰ سال دیگر در افغانستان می ماند؟ باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶