آیا به سربازان متاهل کسری خدمت تعلق می‌گیرد؟

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸
منابع خبر
آیا به سربازان متاهل کسری خدمت تعلق می‌گیرد؟ باشگاه خبرنگاران - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸