آینده عربستان و جایگزین‌های احتمالی بن‌سلمان

جهان نیوز - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست یکی از سناریوهای برون رفت عربستان از بحران کنونی را جایگزین کردن موقت فردی به جای محمد بن سلمان برشمرده است

منابع خبر