"ابو محمد الجولانی" کیست؟

ابو محمد الجولانی کیست؟
خدمت
تابناک - ۸ مرداد ۱۳۹۵

ابومحمد الجولانی سرکرده ارشد جبهه النصره در سوریه در نواری ویدئویی جدایی این گروه از گروه القاعده را اعلام کرد

منابع خبر
ابو محمد الجولانی کیست؟ خدمت - ۸ مرداد ۱۳۹۵
"ابو محمد الجولانی" کیست؟ تابناک - ۸ مرداد ۱۳۹۵