اجبار برای بوسیدن مجسمه آتاترک!

عکس:اجبار برای بوسیدن مجسمه آتاترک!
فردا
جهان نیوز - ۱۸ شهریور ۱۳۹۴

تصویر زیر به سرعت در گروه ها و شبکه های اجتماعی در حال گسترش است. ملی گراهای ترکیه یک شهروند کرد را مجبور کرده اند تا مجسمه آتاترک را ببوسد.

منابع خبر
اجبار برای بوسیدن مجسمه آتاترک! جهان نیوز - ۱۸ شهریور ۱۳۹۴