اخبار افشاگری ِ خبرنگار معروف، از حقایقی تعجب برانگیز در مورد “شفر”

پارس فوتبال - ۱۵ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر