ارتباط نفس و بدن از دیدگاه دو فیلسوف

ارتباط نفس و بدن از دیدگاه دو فیلسوف
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۸ مهر ۱۳۹۶

ارتباط نفس و بدن از دیدگاه دو فیلسوف

هر دو فیلسوف یهودی، تمایز جوهری نفس و بدن را رد کرده ولی در تبیین رابطه آن دو، ابن میمون معتقد به تأثیر و تأثر متقابل نفس و بدن است؛ درحالیکه اسپینوزا رابطه میان آنها را همانند ارتباط تصورات با ذهن می داند.

چکیده

در تفکر یهودی آدمی موجودی مرکّب از نفس و بدن است. موسی بن میمون ضمن تأثیرپذیری از اندیشمندان پیش از خود، خصوصاً ارسطو و ابن سینا، معتقد شد نه تنها انسان ها بلکه تمامی مخلوقات عالم مادی- اعم از حیوانات، نباتات، مواد معدنی، افلاک و ستاره ها ـ دارای دو بُعد متمایز بوده و از ماده و صورت ترکیب شده اند؛ اما ازنظر اسپینوزا جدایی و مباینتی بین جسم و روح نیست و این دو، دو جنبه مختلف حقیقتی واحد هستند که باطن آن روح و ظاهر آن جسم است؛ یعنی هر موجودی، مرکب از روح و جسم است. هر دو فیلسوف یهودی، تمایز جوهری نفس و بدن را رد کرده ولی در تبیین رابطه آن دو، ابن میمون معتقد به تأثیر و تأثر متقابل نفس و بدن است؛ درحالیکه اسپینوزا رابطه میان آنها را همانند ارتباط تصورات با ذهن می داند.

کلیدواژه ها: نفس؛ ثنویت گرایی؛ عقل فعال؛ عقل مفارق؛ تصورات تام

نویسندگان:

عباس فنی اصل: عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

یوسف نوظهور: دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز

مرتضی شجاری: استاد گروه فلسفه دانشگاه تبریز

مجله تأملات فلسفی - دوره ۷، شماره ۱۸، بهار و تابستان ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر
ارتباط نفس و بدن از دیدگاه دو فیلسوف خبرگزاری فارس - ۸ مهر ۱۳۹۶