از رنج تا گنج: تحلیل رویکردهای سه گانه به نقش تربیتی رنج

از رنج تا گنج: تحلیل رویکردهای سه گانه به نقش تربیتی رنج
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۸ مهر ۱۳۹۶

از رنج تا گنج: تحلیل رویکردهای سه گانه به نقش تربیتی رنج

رویکردهای انفعالی و تدافعی، نگاه جامع و واقع بینانه‌ای نسبت به رنج ندارند و تنها در رویکرد تکاملی می‌توان نقش تربیتی فعال و واقع‌بینانه‌ای برای رنج متصور شد.

چکیده

هر فردی در زندگی خود لزوماً با درد و رنج مواجه می‌شود؛ تا آنجا که می‌توان رنج را زبان مشترک انسان‌ها نامید. با توجه به اینکه این لحظه‌ها سخت‌ترین و غامض‌ترین تجربه‌های هر فرد است؛ تاثیرات عمیق و اساسی در زندگی و تربیت او به دنبال دارد. در این پژوهش، با روش توصیفی‌-‌‌تحلیلی، پس از مروری کلی بر جایگاه رنج در تاریخ اندیشه، سه رویکرد مختلف در مواجهه با رنج معرفی و تحلیل شده است: در رویکرد انفعالی، رنج چالشی غیر قابل تغییر در زندگی انسان محسوب می‌شود که آدمی باید از مواجهه با آن بگریزد. در رویکرد تدافعی، رنج مانعی برای رشد و تربیت انسان در نظر گرفته می‌شود که باید با آن مبارزه کرد. در رویکرد تکاملی، رنج بستری لازم برای تعالی انسان دانسته می‌شود که موجب یالفعل شدن استعدادهای وجودی آدمی است.

"با توجه به اینکه این لحظه‌ها سخت‌ترین و غامض‌ترین تجربه‌های هر فرد است؛ تاثیرات عمیق و اساسی در زندگی و تربیت او به دنبال دارد"نتیجه پژوهش نشان داد که رویکردهای انفعالی و تدافعی، نگاه جامع و واقع بینانه‌ای نسبت به رنج ندارند و تنها در رویکرد تکاملی می‌توان نقش تربیتی فعال و واقع‌بینانه‌ای برای رنج متصور شد.

کلیدواژه ها: فلسفه رنج؛ رویکرد انفعالی؛ رویکرد تدافعی؛ رویکرد تکاملی

نویسندگان:

زهرا عسگری: دانشجوی دانشگاه اصفهان

رضا علی نوروزی: هیئت علمی دانشگاه اصفهان

رضا محمدی چابکی: هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی - دوره ۱۳، شماره ۱ - شماره پیاپی ۴۳، بهار ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر