اسکان ۴۰ هزار زائر در مساجد ایلام

باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶
منابع خبر
اسکان ۴۰ هزار زائر در مساجد ایلام باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶