افراد ثروتمند طول عمر بیشتری دارند؟

فردا - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

محققان اظهار کردند: میزان ثروت در افزایش امید به زندگی افراد تاثیر زیادی ندارد

منابع خبر