امریکا با ۱۰ هزار و ۶۵۶ سلاح هسته ای، بیشترین سلاح هسته ای را در جهان در اختیار دارد.

تصویب قطعنامه تازه منع گسترش سلاح های هسته ای در شورای امنیت
رادیو فردا
واحد مرکزی خبر - ۲ مهر ۱۳۸۸

امریکا با ۱۰ هزار و ۶۵۶ سلاح هسته ای، بیشترین سلاح هسته ای را در جهان در اختیار دارد.   واحد مرکزی خبر به نقل از الجزیره گزارش داد: امریکا ۸ هزار و ۶۴۶ سلاح هسته ای راهبردی و ۲۰۱۰ سلاح هسته ای تاکتیکی دارد. روسیه با ۶ هزار سلاح هسته ای راهبردی و ۴ هزار سلاح هسته ای تاکتیکی در مجموع ده هزار سلاح هسته ای در اختیار دارد. چین ۲۵۰ سلاح هسته ای راهبردی و ۱۲۰ سلاح هسته ای تاکتیکی دارد که در مجموع به سیصد و هفتاد سلاح هسته ای می رسد. فرانسه نیز ۳۵۰ سلاح هسته ای راهبردی دارد.

"  واحد مرکزی خبر به نقل از الجزیره گزارش داد: امریکا ۸ هزار و ۶۴۶ سلاح هسته ای راهبردی و ۲۰۱۰ سلاح هسته ای تاکتیکی دارد"مجموع سلاح هسته ای انگلیس با ۱۸۰ سلاح هسته ای راهبردی و پنج سلاح هسته ای تاکتیکی ، صد و هشتاد و پنج سلاح است. اسرائیل ۲۰۰ سلاح هسته ای در اختیار دارد. هند ۶۰ سلاح هسته ای و پاکستان ۲۴ تا ۴۸ سلاح هسته ای دارد و در نهایت کره شمالی یک تا دو سلاح هسته ای در اختیار دارد.  

منابع خبر
امریکا، بیشترین سلاح هسته ای را دارد واحد مرکزی خبر - ۲ مهر ۱۳۸۸