اندیشه‌های نومعتزله و تعلیم و تربیت

اندیشه‌های نومعتزله و تعلیم و تربیت
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۸ مهر ۱۳۹۶

اندیشه‌های نومعتزله و تعلیم و تربیت

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تحلیلی اندیشه های نومعتزله و استخراج استلزام‌های تربیتی آن می‌باشد. در این مقاله تصریح شده است که دغدغۀ اصلی نومعتزلیان یافتن عوامل پیشروی و بازسازی دنیای اسلام است.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تحلیلی اندیشه های نومعتزله و استخراج استلزام‌های تربیتی آن می‌باشد. در این مقاله تصریح شده است که دغدغۀ اصلی نومعتزلیان یافتن عوامل پیشروی و بازسازی دنیای اسلام است. از دیدگاه آنها، اسلام عامل عقب‌ماندگی مسلمانان نیست، بلکه این تفسیرها و فهم¬های نادرست از اسلام و نادیده گرفتن جایگاه عقل است. از مهم‌ترین مبانی نومعتزلیان، علم‌گرایی و سکولاریسم است.

"اندیشه‌های نومعتزله و تعلیم و تربیتهدف اصلی این پژوهش، بررسی تحلیلی اندیشه های نومعتزله و استخراج استلزام‌های تربیتی آن می‌باشد"نومعتزلیان بر این باورند که اسلام می¬تواند با مدرنیته، حقوق بشر، دموکراسی و عقلانیت سازگار باشد. نتایج نشان داد که در تعلیم و تربیت نومعتزله آنچه مورد تأکید است عبارت‌اند از: تأکید بر آزادی در تعلیم و تربیت به ویژه آزادی آکادمیک، عدالت آموزشی، تشویق عقلانیت و تفکر، نوآوری، استفاده از روش‌های گفتگو، نقد و مباحثه در تعلیم و تربیت، تأمین فرصت آموزشی برابر برای مردان و زنان، طرفداری از تحقیقات علمی و بنیادی برای حل بحران های جامعه معاصر، مبارزه با جهل و خرافات، توجه به همه جنبه های آدمی در تعلیم و تربیت، تأکید بر استقلال و عدم وابستگی نظام آموزشی به ویژه دانشگاه به هیچ نهاد یا حزب دولتی یا دینی است.

کلمات کلیدی:   نومعتزله; تعلیم و تربیت; اسلام

نویسندگان:

پروانه ولوی; احمد دارم; محمدجعفر پاک سرشت; مسعود صفایی مقدم 

پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت - سال هفتم، شماره ۱، پیاپی ۱۳، بهار و تابستان ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر
اندیشه‌های نومعتزله و تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس - ۸ مهر ۱۳۹۶