انفجاری که انتحاری نبود

جام جم - ۱۰ مهر ۱۳۹۶

یک تریلر ناگهان منفجر شد و پیکر فردی که در قسمت بار آن قرار داشت چندین متر به هوا پرتاب شده و سپس به زمین برخورد کرد

منابع خبر
انفجاری که انتحاری نبود جام جم - ۱۰ مهر ۱۳۹۶