انگلیس بانک مرکزی ایران را تحریم کرد

بریتانیا بانک مرکزی ایران را تحریم می‌کند؛ آمریکا 'تمهیدات تازه ای' در پیش می گیرد
بی بی سی فارسی
شفاف - ۳۰ آبان ۱۳۹۰

جمهوری اسلامی: وزیر دارائی انگلیس دیروز گفت: بانک مرکزی ایران چون در خدمت عملیات بانکی برای گسترش فعالیت‌های هسته‌ای است، دولت انگلیس آن را تحریم کرده و کلیه مبادلات بانکی را با ایران تعطیل نموده است

منابع خبر
انگلیس بانک مرکزی ایران را تحریم کرد جهان نیوز - ۳۰ آبان ۱۳۹۰
تحریم بانک مرکزی ایران توسط بریتانیا بی بی سی فارسی - ۳۰ آبان ۱۳۹۰