بازگشت ۱.۴ میلیون زائر از عراق به کشور

خبرگزاری مهر - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

ایلام-فرمانده قرارگاه اربعین نیروهای مسلح از ورود ۱.۴ میلیون زائر به کشور خبر داد

منابع خبر
بازگشت ۱.۴ میلیون زائر از عراق به کشور خبرگزاری مهر - ۱۹ آبان ۱۳۹۶