باید سرمایه را در رگ استان جاری کنیم

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر
باید سرمایه را در رگ استان جاری کنیم باشگاه خبرنگاران - ۱۵ مهر ۱۳۹۶