بحران کمبود نقدینگی و شرایط دشوار مالی چالش نخست شهرداری تهران است

خبرگزاری میزان - ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

رئیس شورای اسلامی شهر تهران بحران کمبود نقدینگی و شرایط دشوار مالی را نخستین چالش شهرداری تهران دانست

منابع خبر