بخش پایانی مصاحبه با محسن مخملباف

مذاکره ملتمسانه با آمریکا بر خلاف آرمانهاست
فردا
روز - ۲۵ مهر ۱۳۸۸
منابع خبر