برخی داروخانه‌ها داروی اشتباهی به مردم می‌دهند

آفتاب - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱

آفتاب: دبیر انجمن پزشکان کودکان ایران گفت: وزارت بهداشت درسال گذشته برای مصرف نابه جای آنتی بیوتیک ۴۴۰میلیاردتومان هزینه داده است.

"محمدرضا بلورساز"در گفتگو با ایلنا دراین باره گفت: ۳۰درصدازاین مبلغ که برای مصرف نابه جای آنتی بیوتیک هزینه شده، مربوط به کودکان بوده است.

وی خاطرنشان کرد: مواردی درکودکان داشته‌ایم که به دلیل مصرف نابه جای داروی آنتی بیوتیک دچارمرگ شده‌اند.

این فوق تخصص عفونی کودکان علت مصرف نابه جای آنتی بیوتیک را از دو جهت حائز اهمیت دانست وافزود: یک بعد مربوط به مصرف نا‌به جا ازسوی مردم وبعد دیگر مصرف غیرعلمی توسط پزشکان است که البته آن‌ها خیلی کم دراین زمینه دچاراشتباه می‌شوند.

سازمانی برای نظارت در زمینه عرضه دارو وجود.

منابع خبر