بررسیِ شاهدی علیه نظریۀ توصیفات راسل «مسئلۀ ناهم خوانی»‏

بررسیِ شاهدی علیه نظریۀ توصیفات راسل «مسئلۀ ناهم خوانی»‏
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۵ مهر ۱۳۹۶

بررسیِ شاهدی علیه نظریۀ توصیفات راسل «مسئلۀ ناهم خوانی»‏

این مقاله هدفی محدود را برای طرح و بررسیِ شاهدی خاص علیه نظریۀ توصیفات راسل دنبال می کند.

چکیده

بنابر نظریه توصیفات راسل ( ۱۹۰۵ ) محتوایِ جمله ای مثلِ "پادشاه فعلی فرانسه طاس است" توسط فُرم منطقی آن جمله یعنی اینکه "منحصراً یک چیز وجود دارد که پادشاه فعلی فرانسه است و آن چیز طاس است" قابل بیان است. این مقاله هدفی محدود را برای طرح و بررسیِ شاهدی خاص علیه نظریۀ توصیفات راسل دنبال می کند. برای به چالش کشیدن این نظریۀ راسل، ابتدا استدلال خواهیم کرد که وقتی در زمانِ حالِ حاضر که فرانسه اصولا پادشاهی ندارد شخصی یکبار جملۀ "پادشاه فعلی فرانسه طاس است " را و بار دیگر فُرم منطقیِ آن را بیان کند قضاوت ما در باب ارزش صدق آنها متفاوت خواهد بود (به این مساله "مسالۀ ناهمخوانی" خواهیم گفت). سپس این سوال را بررسی خواهیم کرد که آیا مدافعین نظریۀ راسل قادر به تبیین مسالۀ ناهمخوانی هستند یا خیر؟ بدین منظور بر مبنای تمایزی که گرایس ( ۱۹۷۰ ) میان معنای جمله و معنایِ متکلّم می گذارد،پاسخی را از جانب مدافعین نظریۀ توصیفات راسل به مسالۀ ناهمخوانی طرح و سپس بررسی و نقد خواهیم نمود. استدلالِ ما، نظریۀ توصیفات راسل را در برابر مس ئلۀ ناهمخوانی در موضع ضعف قرار می دهد؛ بدین معنا که نشان می دهد، دفاع گرایسی در برابر مسئلۀ ناهمخوانی دفاع قابل قبولی نیست.

کلیدواژه ها: نظریه توصیفات؛ راسل؛ استراوسون؛ مسالۀ ناهمخوانی؛ گرایس

نویسنده:

سیدعلی کلانتری: استادیار فلسفه، دانشگاه اصفهان، گروه فلسفه

مجله فلسفه علم - دوره ۷، شماره ۱۳، بهار و تابستان ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

 

منابع خبر