بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی

بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی

هدف این مطالعه تدوین مدل چندبخشی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد ایران با تاکید بر بخش کشاورزی، بخش غیرکشاورزی و نفت است.

چکیده

هدف این مطالعه تدوین مدل چندبخشی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد ایران با تاکید بر بخش کشاورزی، بخش غیرکشاورزی و نفت است. در این مطالعه ضمن تفکیک‌های بخش‌های اقتصاد ایران، چسبندگی قیمت نیز در بخش‌های تولید نیز لحاظ شده است. به علاوه تاثیر تکانه‌های پولی و غیرپولی مانند بهره‎وری بخش کشاورزی، قیمت نفت و سیاست پولی بر بخش کشاورزی بررسی خواهند شد. برای این منظور ضرایب مدل با استفاده از روش بیزی و با استفاده از داده‌های دوره ۹۱-۱۳۵۰ برآورد شده است. با این توضیحات نتایج تکانه‌های مورد اشاره بر بخش کشاورزی بیانگر آن است که در بین تکانه‌های مختلف مورد بررسی تکانه بهره‌وری (تکنولوژی) تاثیر مثبت بیشتری بر بخش کشاورزی خواهد گذاشت.

"در این مطالعه ضمن تفکیک‌های بخش‌های اقتصاد ایران، چسبندگی قیمت نیز در بخش‌های تولید نیز لحاظ شده است"زیرا تولید، صادرات، مصرف و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را افزایش داده و از سوی دیگر موجب کاهش تورم و واردات بخش کشاورزی نیز می‌شود.

کلیدواژه ها: تعادل عمومی پویای تصادفی؛ بهره‌وری؛ چسبندگی قیمت؛ مدل چند بخشی؛ سیاست پولی

نویسندگان:

زورار پرمه: دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

محمد قربانی: استادیار اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبائی

حسین توکلیان: استادیار اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی

ناصر شاهنوشی‌فروشانی: استاد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهشنامه بازرگانی - دوره ۲۰، شماره ۸۰، پاییز ۱۳۹۵.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر