بررسی تحول نظریه گاردنر از هوش به ذهن: پنج ذهن برای آینده

بررسی تحول نظریه گاردنر از هوش به ذهن: پنج ذهن برای آینده
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۸ مهر ۱۳۹۶

بررسی تحول نظریه گاردنر از هوش به ذهن: پنج ذهن برای آینده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تحول نظریه گاردنر از هوش به ذهن می باشد. در مقاله استدلال شده است که بیشتر دیدگاه‌هایی که در این زمینه مطرح شده است بر توانایی‌های زبانی و ریاضی تأکید داشتند و به همین دلیل گاردنر آن ها را مورد نقد قرار داد و نظریه هوش های چندگانه خود را مطرح نمود.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تحول نظریه گاردنر از هوش به ذهن می باشد. در مقاله استدلال شده است که بیشتر دیدگاه‌هایی در این زمینه مطرح شده است بر توانایی‌های زبانی و ریاضی تأکید داشتند و به همین دلیل گاردنر آن ها را مورد نقد قرار داد و نظریه هوش های چندگانه خود را مطرح نمود. او پس از بیست‌وسه سال در سال ۲۰۰۶، نظریه دیگری مطرح نمود و به معرفی پنج ذهن پرداخت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که گاردنر نه تنها به عنوان یک روان شناس بلکه بیشتر به عنوان یک سیاست گذار و نظریه‌پرداز به معرفی ذهن ها پرداخته است.

"بررسی تحول نظریه گاردنر از هوش به ذهن: پنج ذهن برای آیندههدف اصلی این پژوهش بررسی تحول نظریه گاردنر از هوش به ذهن می باشد"او معتقد است سیاست‌های آموزشی امروز که هنوز برای یادگیری طوطی‌وار ارزش قائل است، دانش‌آموزان را برای جهان دیروز آماده می‌کند. به زعم او همه افراد در آینده به این پنج ذهن نیاز خواهند داشت و سعی او بر این است تا مخاطبان را به ضرورت پرورش این ذهن ها مجاب سازد نه اینکه به معرفی ویژگی¬های شناختی و مفهومی آن ها بپردازد.

کلمات کلیدی:   هوش;هوش های چندگانه; گاردنر; ذهن های پنجگانه

نویسندگان:

اقبال زارعی; حسین زینلی پور; ابوذر بهروزی 

پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت - سال هفتم، شماره ۱، پیاپی ۱۳، بهار و تابستان ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر