بررسی جایگاه الگوی مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت و ارزیابی میزان تحقق آن در اهداف مصوب دوره ‏متوسطه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

بررسی جایگاه الگوی مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت و ارزیابی میزان تحقق آن در اهداف مصوب دوره ‏متوسطه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

بررسی جایگاه الگوی مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت و ارزیابی میزان تحقق آن در اهداف مصوب دوره ‏متوسطه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر با هدف بررسی جایگاه الگوی مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت و ارزیابی میزان تحقق آن در اهداف مصوب دوره متوسطه جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

چکیده:  

پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر با هدف بررسی جایگاه الگوی مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت و ارزیابی میزان تحقق آن در اهداف مصوب دوره متوسطه جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش پژوهش توصیفی شامل تحلیل اسنادی و تحلیل محتوا و رویکرد آن کاربردی است. جامعه پژوهشی شامل متون مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت و نیز متن اهداف مصوب دوره متوسطه است که با توجه به ماهیت موضوع و محدودیت جامعه پژوهشی، از نمونه‌گیری صرف‌نظر شده و کل جامعه آماری مورد بررسی واقع شده است. ابزارهای اندازه‌گیری، فرم فیش‌برداری و سیاهه تحلیل محتوا بوده است. داده‌های اسنادی به شیوه کیفی و داده‌های تحلیل محتوا با استفاده از شاخص‌های توصیفی در فرایند تحلیلی آنتروپی شانون مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

"داده‌های اسنادی به شیوه کیفی و داده‌های تحلیل محتوا با استفاده از شاخص‌های توصیفی در فرایند تحلیلی آنتروپی شانون مورد بررسی قرار گرفته‌اند"ع‍م‍ده‌ت‍ری‍ن‌ ی‍اف‍ت‍ه‌های‌ پ‍ژوه‍ش‌ بیانگر آن است که: ۱. چارچوب مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت پس از بررسی مدارک و مستندات مرتبط در ۴ محور و ۴۳ مؤلفه تدوین شد. ۲. در م‍ج‍م‍وع‌ ۳۸ مرتبه به مؤلفه‌های فرهنگ ایثار و شهادت توجه شده که میزان فراوانی آن در اهداف اعتقادی، اخلاقی، علمی و آموزشی، فرهنگی و هنری، اجتماعی، زیستی، سیاسی، اقتصادی به ترتیب ۷، ۸، ۰، ۱، ۸، ۱، ۹، ۴ است.
۳. در بین محورهای مورد بررسی، صفات عملی ایثار و شهادت با میزان بار اطلاعاتی ۰/۸۴۲ و ضریب اهمیت ۰/۷۱۱ بیشترین توجه را به خود اختصاص داده، این در حالی است که به محور پیامدهای فردی و اجتماعی ایثار و شهادت با میزان بار اطلاعاتی ۰/۳ و ضریب اهمیت ۰/۳ توجه بسیار کمتری شده است

واژه‌های کلیدی: فرهنگ ایثار و شهادت، اهداف مصوب، دوره متوسطه، تحلیل محتوا

نویسندگان:

علی مقدم زاده: کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد

حسن نجفی: دانشجوی دکتری

دو فصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی - سال پنجم، شماره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

 

منابع خبر