بررسی دنیا از دیدگاه قرآن و انجیل و استلزامات تربیتی مربوط به آن

بررسى دنیا از دیدگاه قرآن و انجیل و استلزامات تربیتى مربوط به آن
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۵ مهر ۱۳۹۶

بررسی دنیا از دیدگاه قرآن و انجیل و استلزامات تربیتی مربوط به آن

این تحقیق به بررسی ویژگی های مشترک دنیا از دیدگاه قرآن و انجیل می پردازد.

چکیده

دنیا یکی از مهم ترین بسترهای تربیت انسان می باشد و شناخت ماهیت آن، در زندگی انسان بسیار حایز اهمیت است. برای رسیدن به شناخت صحیح در مورد دنیا، کتب آسمانی حایز اهمیت هستند. این تحقیق به بررسی ویژگی های مشترک دنیا از دیدگاه قرآن و انجیل می پردازد. بدین منظور، قرآن و انجیل در زمینه ویژگی های دنیا مورد مقایسه قرار گرفته اند و ویژگی های مشترک دنیا استخراج شده و سپس این ویژگی ها با توجه تفاسیر قرآن و انجیل و آراء دانشمندان مسلمان و مسیحی، مورد توصیف و تحلیل قرار گرفته اند. استلزامات تربیتی مربوط به هر ویژگی به روش استنتاجی استخراج شده است.

"با توجه به نتایج تحقیق، ویژگی های مشترک دنیا در قرآن و انجیل را می توان این گونه برشمرد: 1"با توجه به نتایج تحقیق، ویژگی های مشترک دنیا در قرآن و انجیل را می توان این گونه برشمرد: ۱. دنیا فریبنده است؛ ۲. دنیا ناپایدار است؛ ۳. دنیا مزرعه آخرت است. همچنین استلزامات تربیتی استنتاج شده از این ویژگی ها به ترتیب عبارتند از: شناخت حقیقت زیبایی های دنیا و خویشتن داری در مقابل آنها؛ عدم وابستگی به دنیا و پرهیز از هدف قرار دادن دنیا؛ ۳.

غنیمت شمردن زندگی دنیا و استفاده از آن برای فراهم کردن توشه آخرت.

کلیدواژه ها: دنیا، قرآن، انجیل، تربیت، اسلام و مسیحیت.

نویسندگان:

حمیده فرح بخش / کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه شهید باهنر کرمان

سیدحمیدرضا علوی / استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید باهنر 

ماهنامه معرفت - سال بیست و پنجم، شماره ۴ (پیاپی ۲۲۳)، تیر ۱۳۹۵.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر