بررسی رابطه منبع مهار تحصیلی، خودکارآمدی و به‌زیستی روانشناختی دانشجویان

بررسی رابطه منبع مهار تحصیلی، خودکارآمدی و به‌زیستی روانشناختی دانشجویان
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۸ مهر ۱۳۹۶

بررسی رابطه منبع مهار تحصیلی، خودکارآمدی و به‌زیستی روانشناختی دانشجویان

هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ منبع مهار تحصیلی، خودکارآمدی و به‌زیستی روانشناختی در دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه یزد در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ بود.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ منبع مهار تحصیلی، خودکارآمدی و به‌زیستی روانشناختی در دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه یزد در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ بود. جامعه آماری عبارت بود از تمامی دانشجویان دختر در مقطع کارشناسی که در سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ در دانشگاه یزد مشغول به تحصیل بودند. نمونۀ این پژوهش شامل ۳۹۳ نفر از دانشجویان دختر بود، که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. ابزارهای سنجش عبارت بودند از پرسشنامه منبع مهار تحصیلی ترایس (ALOC)، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر (GSE)و پرسشنامه آزمون به-زیستی ذهنی بزرگسالان کی‌یز (SWB). جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس یک‌طرفه استفاده شد.

"جامعه آماری عبارت بود از تمامی دانشجویان دختر در مقطع کارشناسی که در سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ در دانشگاه یزد مشغول به تحصیل بودند"داده‌های پژوهش نشان داد که بین منبع مهار تحصیلی درونی دانشجویان و خودکارآمدی آنان رابطۀ معنادار و مثبت وجود دارد. بین منبع مهار تحصیلی درونی و به‌زیستی روانشناختی در افراد نمونه، رابطه معنادار و مثبت است. بین خودکارآمدی و به‌زیستی روانشناختی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین از نظر منبع مهار تحصیلی، خودکارآمدی و به‌زیستی روانشناختی در بین دانشجویان مجتمع‌های علوم انسانی، فنی‌-مهندسی، علوم پایه و هنر و معماری تفاوت معناداری وجود ندارد (P<۰/۵).پیشنهاد می‌شود با برگزاری کلاس‌های آموزشی مهارت‌های زندگی برای دانشجویان به آنان آموخته شود که شکست‌های خود را ناشی از عدم تلاش و موفقیت‌هایشان را ناشی از توانایی‌های خویش بدانند که در این صورت به‌زیستی روانشناختی بیشتری را تجربه خواهند کرد.

کلیدواژه ها: "منبع مهار تحصیلی"؛ "خودکارآمدی"؛ "به زیستی روانشناختی"

نویسندگان:

مه سیما پورشهریاری: دانشگاه الزهرا

حمیده فهیمی هنزایی: دانشگاه الزهرا

ابوالفضل آزادنیا: دانشگاه اصفهان

مهناز غیاثی: دانشگاه الزهرا

فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی - دوره ۱۳، شماره ۱ - شماره پیاپی ۴۳، بهار ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

.

منابع خبر