بررسی رابطۀ معلّم و شاگرد با تکیه بر رابطۀ من – تو

بررسی رابطۀ معلّم و شاگرد با تکیه بر رابطۀ من – تو
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۸ مهر ۱۳۹۶

بررسی رابطۀ معلّم و شاگرد با تکیه بر رابطۀ من – تو

هدف این مقاله، بررسی رابطۀ معلّم و شاگرد با تکیه بر رابطۀ من – تو و تجارب عینی آن در اندیشۀ گابریل مارسل است. برای نیل به این هدف، از روش استنتاج عملی استفاده شده است.

چکیده

هدف این مقاله، بررسی رابطۀ معلّم و شاگرد با تکیه بر رابطۀ من – تو و تجارب عینی آن در اندیشۀ گابریل مارسل است. برای نیل به این هدف، از روش استنتاج عملی استفاده شده است. یافته‌های این مطالعه، حاکی از آن است که برای حلّ مسأله بیقراری انسان معاصر، مارسل بازگشت به راز هستی را مطرح می‌سازد. از دید مارسل، این امر متحقَّق نخواهد شد جز در سایۀ رابطۀ من – تو و تجارب عینی آن نظیر عشق، آمادگی، وفا، ایمان و امید.

"بررسی رابطۀ معلّم و شاگرد با تکیه بر رابطۀ من – توهدف این مقاله، بررسی رابطۀ معلّم و شاگرد با تکیه بر رابطۀ من – تو و تجارب عینی آن در اندیشۀ گابریل مارسل است"با تکیه براین ارتباط، سه نوع دلالت تربیتی در مورد رابطۀ معلّم و شاگرد استنتاج شده است: برقراری ارتباط اصیل و انسانی، فراهم کردن زمینه برای تجربۀ هستی وگفتگو به عنوان مناسب‌ترین روش تدریس در رابطۀ من- تو. هدف این مقاله

کلیدواژه ها: مارسل؛ راز هستی؛ رابطۀ من – تو؛ تجارب عینی؛ رابطۀ معلّم و شاگرد

نویسنده:

ادریس اسلامی: مدرس دانشگاه

فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی - دوره ۱۳، شماره ۱ - شماره پیاپی ۴۳، بهار ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر