بنگاه‌های خودگردان کارگری در آرژانتین بذرهایی می‌کارد تا نسل‌های آینده بتوانند منطق سرمایه‌داری را در هم بشکنند و منطقی شکل دهند که بر اساس آن تولید برای اجتماع انجام می‌گیرد و نه برای کسب سود، منطقی که بر اساس آن کارگران قدرتمندتر می‌شوند نه استثمار. زانون بخشی از جنبش تسخیر بنگاه‌های کسب‌وکار است، جنبشی که بدیل‌های دموکراتیک و خویش‌فرمایی کارگری را در عمل محقق کرده است.