بیشترین ایرلاین‎های تأخیردارکشور/نمودار

بیشترین ایرلاین‎های تأخیردارکشور/نمودار
فردا
فردا - ۱۴ بهمن ۱۳۹۳

فارس: بررسی آمار تاخیرات پروازی شرکت‌های هواپیمایی در آذرماه نشان از این دارد که شرکت هواپیمایی ماهان با انجام ۷۳۴ پرواز، ۳۰۲ پرواز تأخیری داشته است؛ میانگین تأخیر هر پرواز تأخیر‌دار این ایرلاین ۷۹ دقیقه، سهم پرواز ‌شرکت از کل پروازها ۱۷ درصد، سهم تأخیر هر شرکت از میزان کل تأخیرات ۱۴ درصد و میانگین تأخیر هر پرواز ماهان در آذر ۳۳ دقیقه بود.

شرکت هواپیمایی ایران‌ایر از ۷۲۷ پرواز، ۳۶۲ پرواز تاخیری داشت؛‌ سهم پرواز این شرکت از کل پروازها ۱۷ درصد، میانگین تاخیر هر پرواز تاخیردار ۱۰۸ دقیقه و میانگین تاخیر هر پرواز این شرکت در آذرماه ۵۴ دقیقه بوده است.

از ۵۵۸ پروازی که شرکت هواپیمایی آسمان در آذرماه انجام داد ۲۵۶ پرواز با تاخیر انجام شد؛ درصد پرواز تاخیردار این شرکت نسبت به کل پروازها ۴۶ درصد، میانگین تاخیر هر پرواز تاخیردار ۹۳ دقیقه و میانگین تاخیر هر پرواز این ایرلاین در آذرماه ۴۳ دقیقه بود.

شرکت هواپیمایی آتا در آذر ماه امسال ۴۵۶ پرواز انجام داد که از این میزان ۲۰۹ پرواز با تاخیر انجام شد؛ سهم پرواز این شرکت از کل پروازها ۱۱ درصد، میانگین تاخیر هر پرواز تاخیردار ۸۶ دقیقه و میانگین تاخیر هر پرواز این ایرلاین در آذرماه ۳۹ دقیقه بوده است.

شرکت هواپیمایی زاگرس در آذر ماه ۹۳، تعداد ۶۸۲ پرواز انجام داد که ۱۱۵ پرواز آن با تاخیر انجام شد؛ سهم پروازهای این شرکت از کل پروازهای آذرماه ۹ درصد، میانگین تاخیر هر پرواز تاخیردار ۹۶ دقیقه و میانگین تاخیر هر پرواز این ایرلاین در آذرماه ۲۹ دقیقه بود.

از ۳۱۴ پروازی که شرکت هواپیمای قشم‌ایر در آذر ماه انجام داد، ۱۰۲ پرواز با تاخیر انجام شد؛ سهم پرواز این شرکت از کل پروازها ۷ درصد، میانگین تاخیر هر پرواز تاخیردار ۱۱۴ دقیقه و میانگین تاخیر هر پرواز این ایرلاین در ماه مذکور، ۳۷ دقیقه بوده است.

شرکت هواپیمایی کیش‌ایر در آذر امسال ۳۰۶ پرواز انجام داد که از این میزان ۱۰۲ پرواز با تاخیر انجام شد؛ سهم پرواز این شرکت از کل پروازهای آذر ماه ۷ درصد، میانگین تاخیر هر پرواز تاخیردار ۱۰۱ دقیقه و میانگین تاخیر هر پرواز این شرکت در آذرماه ۳۴ دقیقه بود.

شرکت حمل و نقل هوایی نفت ۱۸۷ پرواز در آذرماه انجام داد که ۱۰۸ پرواز آن با تاخیر انجام شد؛ سهم پروازهای این شرکت از کل پروازهای آذرماه ۴ درصد، میانگین تاخیر هر پرواز تاخیردار ۹۶ دقیقه و میانگین تاخیر هر پرواز این ایرلاین در آذر ۵۶ دقیقه بوده است.

از ۱۷۷ پروازی که شرکت هواپیمایی کاسپین در آذر ماه انجام داد ۳۰ پرواز با تاخیر انجام شد؛ سهم پروازهای این شرکت از کل پروازها ۴ درصد، میانگین تاخیر هر پرواز تاخیردار ۱۰۹ دقیقه و میانگین تاخیر هر پرواز شرکت در ماه مذکور، ۱۸ دقیقه بوده است.

شرکت هواپیمایی ایرتور ۱۵۵ پرواز در آذرماه انجام داد که ۶۲ پرواز آن با تاخیر انجام شد؛ سهم پرواز این شرکت از کل پروازها ۴ درصد، میانگین تاخیر هر پرواز تاخیردار ۱۲۳ دقیقه و میانگین تاخیر هر پرواز شرکت در آذر ۴۹ دقیقه بود.

۶۳ پرواز از ۱۳۹ پروازی که شرکت هواپیمایی تابان در آذرماه انجام داد با تاخیر انجام شد؛ سهم پرواز این ایرلاین از کل پروازها ۳ درصد، میانگین تاخیر هر پرواز تاخیردار ۱۰۱ دقیقه‌ و میانگین تاخیر هر پرواز این ایرلاین در آذرماه ۴۶ دقیقه بوده است.

شرکت هواپیمایی اترک‌ایر در آذرماه ۸۲ پرواز انجام داد که ۳۲ پرواز آن با تاخیر انجام شد؛ سهم پرواز این ایرلاین به کل پروازهای آذرماه ۲ درصد، میانگین تاخیر در پرواز تاخیردار ۸۵ دقیقه و میانگین تاخیر هر پرواز این شرکت در ماه مذکور ۳۳ دقیقه بوده است.

شرکت هواپیمایی معراج در آذرماه ۶۴ پرواز انجام داد که ۲۱ پرواز آن با تاخیر انجام شد؛ سهم پروازهای این ایرلاین به کل پروازهای آذرماه یک درصد، میانگین تاخیر هر پرواز تاخیردار ۸۲ دقیقه و میانگین تاخیر هر پرواز این ایرلاین ۲۷ دقیقه بوده است.

در کل ۱۳ ایرلاین کشور ۴ هزار و ۲۸۱ پرواز در آذرماه انجام دادند که ۱۷۶۴ پرواز آن با تأخیر انجام شد؛ میانگین تاخیر هر پرواز تاخیردار ایرلاین‌ها در آذرماه، ۹۶ دقیقه و میانگین تاخیر پرواز شرکت‌ها در این‌ماه ۴۰ دقیقه بود.

منابع خبر