بیماری اوتیسم به آلرژی مربوط است

خبرگزاری میزان - ۱۸ خرداد ۱۳۹۷

تعداد زیادی از کودکان اوتیسمی آلرژی غذایی نیز دارند

منابع خبر
بیماری اوتیسم به آلرژی مربوط است خبرگزاری میزان - ۱۸ خرداد ۱۳۹۷