تأثیرسنجی نقش ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فرهنگی مسلمانان انگلیس در عمق‌بخشی خارجی جمهوری اسلامی ‏ایران

تأثیرسنجی نقش ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فرهنگی مسلمانان انگلیس در عمق‌بخشی خارجی جمهوری اسلامی ‏ایران
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

تأثیرسنجی نقش ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فرهنگی مسلمانان انگلیس در عمق‌بخشی خارجی جمهوری اسلامی ‏ایران

ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مراکز و نهادهای مهم فرهنگی مورد تحقیق، هم در وضعیت فعلی و هم در افق آینده، بیشتر از میانگین مورد قبول است و این نشان‌دهنده تعامل خوب و مثبت این ظرفیت‌ها و قابلیت‌هاست که در وضعیت فعلی در خدمت به عمق‌بخشی جمهوری اسلامی ایران به‌کار گرفته شده‌اند و افق آینده نیز امیدوارتر از وضعیت کنونی خواهد بود.

چکیده:  

اشاعه فرهنگ انقلاب اسلامی یکی از روش‌های انتقال و عمق‌بخشی انقلاب اسلامی در بین ملل مختلف است که با توجه به گرایش مردم انگلستان به این مسئله، اهمیت این موضوع مضاعف می‌شود. بر این اساس، به‌منظور تعمیق ارتباط و اقناع در میان مردم و مسلمانان کشورها، به‌ویژه در میان مسلمانان اروپا، ناگزیر باید ارتباطی روزافزون با مراکز و نهادهای مهم مسلمانان کشور هدف برقرار شود. پژوهش حاضر با عنوان ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فرهنگی مسلمانان کشور انگلیس و تأثیر آن بر عمق‌بخشی جمهوری اسلامی ایران و با هدف پاسخ‌گویی به این سؤال که «مهم‌ترین ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فرهنگی مسلمانان انگلیس کدامند؟» و «این قابلیت‌ها چه تأثیری بر عمق‌بخشی جمهوری اسلامی ایران دارند؟» با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی با نگاه کاربردی به رشته تحریر درآمده است.

نتایج به‌دست‌آمده نشان‌ می‌دهد که ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مراکز و نهادهای مهم فرهنگی مورد تحقیق، هم در وضعیت فعلی و هم در افق آینده، بیشتر از میانگین مورد قبول است و این نشان‌دهنده تعامل خوب و مثبت این ظرفیت‌ها و قابلیت‌هاست که  در وضعیت فعلی در خدمت به عمق‌بخشی جمهوری اسلامی ایران به‌کار گرفته شده‌اند و افق آینده نیز امیدوارتر از وضعیت کنونی خواهد بود. در آخر مقاله، متناسب با نتایج و یافته‌های پژوهش، سلسله پیشنهاد‌هایی در اختیار مخاطبان عام و خاص قرار می‌گیرد.

واژه‌های کلیدی: ظرفیت‌های فرهنگی، قابلیت، عمق‌بخشی خارجی، مسلمانان انگلیس، جمهوری اسلامی ایران.

حسین باقری: استادیار

اصغر صفری: کارشناسی ارشد

مهدی محمدی: دانشجوی دکتری دانشگاه لرستان

دو فصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی - سال پنجم، شماره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

.

منابع خبر