تأثیر آموزش تلفیقی بر میزان یادگیری دانش‌آموزان در درس ریاضی

تأثیر آموزش تلفیقی بر میزان یادگیری دانش‌آموزان در درس ریاضی
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۸ مهر ۱۳۹۶

تأثیر آموزش تلفیقی بر میزان یادگیری دانش‌آموزان در درس ریاضی

هدف پژوهش حاضر تأثیر آموزش تلفیقی (حضوری و الکترونیکی) بر میزان یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی و مقایسه آن با روش حضوری بود.

چکیده

هدف پژوهش حاضر تأثیر آموزش تلفیقی (حضوری و الکترونیکی) بر میزان یادگیری دانشآموزان در درس ریاضی و مقایسه آن با روش حضوری بود. این پژوهش شبه آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پایه سوم مقطع ابتدایی در منطقه ۳ آموزش و پرورش شهر تهران بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس دانش‌آموزان پایه سوم دبستان روزبه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش تحت آموزش تلفیقی قرار گرفت و گروه کنترل به روش حضوری آموزش داده شد.

"جامعه آماری کلیه دانش آموزان پایه سوم مقطع ابتدایی در منطقه ۳ آموزش و پرورش شهر تهران بودند"ابزار اندازه‌گیری پیش‌آزمون و پس‌آزمون متخصص ساخته در درس ریاضی بوده است. پایایی پیش‌آزمون و پس‌آزمون با آلفای کرونباخ به ترتیب ۰/۷۹ و ۰/۸۱ بود که بزرگ‌تر از ملاک ۰/۶۰ است. روایی صوری و محتوای آن نیز مورد تایید اساتید متخصص و چند تن از معلمان ریاضی قرار گرفت. پس از جمع آوری داده ها، در تجزیه و تحلیل آنها از شاخص های آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد)، آمار استنباطی(تی مستقل) استفاده شد. نتیجه تحقیق نشان داد که میزان یادگیری دانش‌آموزان گروه آزمایش پس از شرکت در دوره آموزش تلفیقی در مقایسه با گروه کنترل به‌طور معناداری افزایش یافته‌است.

بنابراین تأثیر بیشتر آموزش تلفیقی بر میزان یادگیری دانشآموزان در درس ریاضی در مقایسه با روش آموزش حضوری تأیید شد که این امر نشانگر آن است که دورههای یادگیری تلفیقی بر فرآیند یادگیری تأثیر مثبتی دارند و میتوان آن‌ها را در جهت بهبود و غنیسازی فرآیند یادگیری دانش‌آموزان بکار برد.

کلیدواژه ها: آموزش تلفیقی؛ آموزش حضوری؛ یادگیری تلفیقی؛ یادگیری الکترونیکی؛ ‌آموزش ریاضی

نویسندگان:

اسماعیل زارعی زوارکی: عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

احسان طوفانی نژاد: مدرس/ دانشگاه علامه طباطبائی  

فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی - دوره ۱۳، شماره ۱ - شماره پیاپی ۴۳، بهار ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر