تأثیر شاخص‌ پولی حسابگری و سخت‌کوشی بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه

تأثیر شاخص‌ پولی حسابگری و سخت‌کوشی بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

تأثیر شاخص‌ پولی حسابگری و سخت‌کوشی بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه

هدف پژوهش حاضر، بررسی شاخص‌های پولی حسابگری و سخت‌کوشی (به عنوان شاخص سرمایه فرهنگی) بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه از جمله ایران در سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۰۵ است.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی شاخص‌های پولی حسابگری و سخت‌کوشی (به عنوان شاخص سرمایه فرهنگی) بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه از جمله ایران در سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۰۵ است. در این تحقیق، جمع‌آوری داده‌ها به روش کتابخانه‌ای است. روش تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه بر اساس روش اقتصادسنجی رگرسیون داده‌های تابلویی است. به منظور برآورد الگو از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داده است که شاخص‌های سرمایه فرهنگی (شاخص‌ سخت‌کوشی و شاخص پولی حسابگری)در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارند.

"روش تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه بر اساس روش اقتصادسنجی رگرسیون داده‌های تابلویی است"علاوه براین میزان تأثیر شاخص‌های فرهنگی بر توسعه انسانی در بلندمدت بیش‌تر از کوتاه‌مدت است. استفاده از شاخص‌های جدید سرمایه فرهنگی مانند شاخص پولی حسابگری و شاخص سخت‌کوشی که در مطالعات خارجی استفاده از آن ها مورد تأکید قرار گرفته است، جزء نوآوری‌های این پژوهش محسوب می‌شود.

کلیدواژگان: سرمایه فرهنگی؛ سرمایه انسانی؛ اقتصاد ایران

نویسندگان:

امیرمنصور طهرانچیان: دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

ساعده عزیزی ثالث: دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

آرزو محمودی: دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه محدث نوری، نور، ایران

فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی - دوره ۷، شماره ۲۶، بهار ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر