تحریم‌‏ها مافیای اقتصادی را گسترش داده است

گنادی زیوگانف درمورد وضعیت اجتماعی واقتصادی با بیان اینکه فعالیت اقتصادی درکشور درحال رکود است گفت: مردم اعتماد خود را نسبت به دولت لبیرال مدودف از دست داده اند وزمان آن فرا رسیده که دولت کناره گیری کند. وی افزود: درحال حاضرفرآیندها همان هایی است که درآغاز قرن بیستم منجربه جنگ جهانی اول گردید وانقلاب بوجود آمد.
اخبار روز
تابناک - ۱۷ فروردین ۱۳۹۴

در واژه‏‌نامه‌های سیاسی لغت مافیا به‌عنوان یک سازمان جنایی تعریف می‌شود که این سازمان فعالیت‌هایی انجام می‌دهد که به‌دلیل برخوردکردن با نظام اقتصادی باید آن را جریمه کرد. وقتی این مفهوم را بسط دهیم می‏بینیم ارتباطی معنا‌دار میان جامعه‏‌شناسی، قدرت و سیاست نمایان خواهد شد

منابع خبر