تحلیل نظریۀ ذهن بسط‌یافته و لوازم آن

تحلیل نظریۀ ذهن بسط‌یافته و لوازم آن
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۸ مهر ۱۳۹۶

تحلیل نظریۀ ذهن بسط‌یافته و لوازم آن

کارکردگرایی، اصل یکپارچگی علّی (سیستم یکپارچه)، اصل برابری و برون‌گرایی فعال مؤلفه‌های اصلی این نظریه هستند. در این نظریه بسط­یافتگی ذهن بر پایۀ بسط­یافتگی شناخت اثبات می‌شود.

چکیده

نظریۀ ذهن بسط­یافته را در سال ۱۹۹۸ اندی کلارک و دیوید چالمرز، با تکیه بر مبانی جدیدی در فلسفۀ ذهن معاصر، مطرح کردند. متفکران این نظریه، با حفظ اصول ساختارگرایانه، از برون‌گرایی در محتوا به برون‌گرایی فعال منتقل می‌شوند. کارکردگرایی، اصل یکپارچگی علّی (سیستم یکپارچه)، اصل برابری و برون‌گرایی فعال مؤلفه‌های اصلی این نظریه هستند. در این نظریه بسط­یافتگی ذهن بر پایۀ بسط­یافتگی شناخت اثبات می‌شود.

"تحلیل نظریۀ ذهن بسط‌یافته و لوازم آنکارکردگرایی، اصل یکپارچگی علّی (سیستم یکپارچه)، اصل برابری و برون‌گرایی فعال مؤلفه‌های اصلی این نظریه هستند"پذیرش یکپارچگی زبان و ذهن، بازتعریف نقش حافظه از بازنمایی به نقش خلاقانه، ارائۀ مفهوم معرفت‌شناسی بسط­یافته، پذیرش یکپارچگی ذهن با برخی ابزارهای الکترونیکی، پذیرش یکپارچگی عناصر فرهنگی با ذهن و پذیرش شناخت جمعی، ازجمله نظریات ارائه‌شده در پی تأثیر از نظریۀ ذهن بسط‌یافته هستند. این مقاله، با روشی تحلیلی، ابعاد مختلف این نظریه و لوازم آن را توضیح داده است.

کلیدواژه ها: ذهن؛ ذهن بسط‌یافته؛ شناخت بسط‌یافته؛ برون‌گرایی فعال؛ اصل برابری؛ سیستم یکپارچه

نویسندگان:

احمد پورقاسم شادهی: دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

رضا اکبری: استاد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

امیر عباس علی زمانی: دانشیار گروه فلسفه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران. ایران

مجله تأملات فلسفی - دوره ۷، شماره ۱۸، بهار و تابستان ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر
تحلیل نظریۀ ذهن بسط‌یافته و لوازم آن خبرگزاری فارس - ۸ مهر ۱۳۹۶