تحلیل پیگیری همزمان احیای هویت اسلامی و انطباق با مدرنیسم توسط اسلام گرایان ترکیه

تحلیل پیگیری همزمان احیای هویت اسلامی و انطباق با مدرنیسم توسط اسلام گرایان ترکیه
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۱ آبان ۱۳۹۶

تحلیل پیگیری همزمان احیای هویت اسلامی و انطباق با مدرنیسم توسط اسلام گرایان ترکیه

این پژوهش که با سوال "چکونگی پاسخ اسلام گرایان ترکیه به سوال انحطاط" سامان یافته (سوال پژوهش) بر آن است که پیگیری همزمان دو روند احیای هویت اسلامی و انطباق با مدرنیسم، پاسخ اسلام گرایان ترکیه در قالب اسلام سیاسی به بحران های فوق بوده است.

چکیده:  

با فروپاشی امپراتوری عثمانی و استقلال ترکیه، مصطفی کمال آتاتورک به عنوان یکی از فرماندهان جنگ های استقلال، به رهبری ترکیه نوین رسید. وی که میراث دار انحطاط عثمانی ها بود، سوال از انحطاط را با غربی سازی رادیکال جامعه ترکیه پاسخ گفت؛ روندی که مورد اعتراض جامعه مسلمان ترکیه قرار گرفت و زمینه رشد اسلام را به عنوان ایدئولوژی جایگزین مهیا کرد. اسلام گرایان در چنین فضایی باید هم هویت مسخ شده مسلمانی را احیا می کردند و هم پاسخی برای ناکارآمدی نظام های پیشین می یافتند. این پژوهش که با سوال "چکونگی پاسخ اسلام گرایان ترکیه به سوال انحطاط" سامان یافته (سوال پژوهش) بر آن است که  پیگیری همزمان دو روند احیای هویت اسلامی و  انطباق با مدرنیسم، پاسخ اسلام گرایان ترکیه در قالب اسلام سیاسی به بحران های فوق بوده است.(فرضیه پژوهش)

واژه‌های کلیدی: اسلام سیاسی، ترکیه، مدرنیسم، هویت یابی، منطبق سازی

نویسندگان:

ابراهیم برزگر: استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

احمد عزیزخانی: استادیار گروه معارف دانشگاه اصفهان

فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام - سال ششم، شماره ۴ (پیاپی ۲۱)، زمستان ۱۳۹۵.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

.

منابع خبر