تحلیل چگونگی کارکرد حقوقی جایگزینی حق کسب، پیشه یا تجارت با حق سرقفلی

تحلیل چگونگی کارکرد حقوقی جایگزینی حق کسب، پیشه یا تجارت با حق سرقفلی
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۴ مهر ۱۳۹۶

تحلیل چگونگی کارکرد حقوقی جایگزینی حق کسب، پیشه یا تجارت با حق سرقفلی

مقالۀ حاضر تحت عنوان حق کسب، پیشه یا تجارت به تجزیه و تحلیل موارد ابهام‌آمیز یعنی مشروعیت یا عدم مشروعیت آن حق، بقای آن و حق یا عدم حق انتقال اجاره به غیر می‌پردازد.

چکیده

مقالۀ حاضر تحت عنوان حق کسب، پیشه یا تجارت به تجزیه و تحلیل موارد ابهام‌آمیز یعنی مشروعیت یا عدم مشروعیت آن حق، بقای آن و حق یا عدم حق انتقال اجاره به غیر می‌پردازد. در مقابل تحت عنوان حق سرقفلی از نظر قوانین و مقررات به تجزیه و تحلیل سرقفلی به‌منزلۀ وجهی جدا از اجاره‌بها، منظور از «حق مطالبۀ سرقفلی به قیمت عادلۀ روز»، تداوم‌نداشتن اجاره بعد از انقضای مدت آن در سرقفلی نوع اول، امکان ساقط‌شدن اجارۀ پایۀ سرقفلی و نحوۀ تمدید اجاره می‌پردازد و پس از مقایسۀ حق کسب، پیشه یا تجارت با حق سرقفلی با اتکا به بحث‌های انجام‌شده نتیجه‌گیری کرده است که حق سرقفلی جایگزین مناسبی برای حق کسب، پیشه یا تجارت نیست. در نتیجه، حق اخیر که ثابت شده است مخالف شرع نیست باید به دلیل مصالح کنونی جامعه به سیستم حقوقی بازگردانده شود.

کلیدواژه ها: انتقال مورد اجاره به غیر؛ تخلیۀ مورد اجاره؛ تعدیل اجاره‌بها؛ حق کسب؛ پیشه یا تجارت؛ حق سرقفل

نویسنده:

احد قلی زاده منقوطای: استادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی - دوره ۴۷، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر