تخمین تابع تقاضای سفرهای مذهبی با روش سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل خطی پویا

تخمین تابع تقاضای سفرهای مذهبی با روش سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل خطی پویا
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۴ مهر ۱۳۹۶

تخمین تابع تقاضای سفرهای مذهبی با روش سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل خطی پویا

گردشگری مذهبی چه در داخل کشور و چه در سطح بین‌الملل از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مطالعه با استفاده از روش سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل خطی پویا و فرمول‌های کشش قیمتی و درآمدی به برآورد و بررسی تقاضای سفرهای مذهبی پرداخته شده است.

چکیده:  

گردشگری مذهبی چه در داخل کشور و چه در سطح بین‌الملل از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مطالعه با استفاده از روش سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل خطی پویا و فرمول‌های کشش قیمتی و درآمدی به برآورد و بررسی تقاضای سفرهای مذهبی پرداخته شده است. بدین ‌منظور از داده‌های خرد بودجه خانوار در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ ارائه شده توسط مرکز آمار ایران استفاده گردیده است. با توجه به نتایج به دست آمده، کشش درآمدی سفرهای مذهبی در حدود ۰/۴۲ است، بدین معنا که هر یک درصد افزایش درآمد منجر به افزایش ۰/۴ درصدی تقاضا برای سفرهای مذهبی می‌گردد.

"تخمین تابع تقاضای سفرهای مذهبی با روش سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل خطی پویاگردشگری مذهبی چه در داخل کشور و چه در سطح بین‌الملل از اهمیت فراوانی برخوردار است"همچنین کشش قیمتی تقاضا در تمامی گروه‌های کالایی منفی بوده و کشش قیمتی سفرهای مذهبی در حدود ۰/۹۸- است

واژه‌های کلیدی: گردشگری مذهبی، سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل خطی پویا، کشش‌ قیمتی، کشش درآمدی

نویسندگان:

علی اصغر سالم ، مرتضی نیازی

فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی - سال هفتم، شماره ۲۸، تابستان ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر