تساوی لهستان و اروگوئه در دیداری دوستانه

باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶
منابع خبر
تساوی لهستان و اروگوئه در دیداری دوستانه باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶