تصاویر / نمایشگاه ایران تلکام ۲۰۱۳

تصاویر / نمایشگاه ایران تلکام 2013

فردا
آفتاب - ۶ مهر ۱۳۹۲

نمایشگاه ایران تلکام ۲۰۱۳ - نمایشگاه بین المللی تهران .

منابع خبر
نمایشگاه ایران تلکام ۲۰۱۳ جهان نیوز - ۶ مهر ۱۳۹۲