تصویر جدید از گنبد حرم امام حسین(ع)

تصویر جدید از گنبد حرم امام حسین(ع)

فردا
آفتاب - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
منابع خبر
تصویر جدید از گنبد حرم امام حسین(ع) فردا - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
تصویر جدید از گنبد حرم امام حسین(ع) جهان نیوز - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
تصویر جدید از گنبد حرم امام حسین(ع) آفتاب - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲