توسط اتحادیه جهانی و کمیته بین المللی المپیک/ اساسنامه فدراسیون کشتی تایید شد

ورزش ۳ - ۹ مهر ۱۳۹۶

اساسنامه فدراسیون کشتی به تایید اتحادیه جهانی و کمیته بین المللی المپیک رسید

منابع خبر