توصیه پلیس به رانندگان و زائران پیاده مشهد مقدس

باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶
منابع خبر
توصیه پلیس به رانندگان و زائران پیاده مشهد مقدس باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶