توضیح داماد امام موسی صدر درباره برخی شایعات

عكس امام موسی صدر و خواهرزاده اش،صادق طباطبایی
آینده
شفاف - ۳ شهریور ۱۳۹۰

مهر: مهدی فیروزان داماد امام موسی صدر خبر برخی منابع خبری مبنی بر شهادت امام موسی صدر را تکذیب کرد. مهدی فیروزان داماد امام موسی صدر  ضمن تکذیب  خبر شهادت امام موسی صدر گفت: صحبت‌هایی که برخی منابع خبری آن را منعکس کرده اند تازگی هم ندارد و نقل‌قولی است با چهار واسطه .اما خبر زنده‌ بودن امام موسی صدر بر اساس شواهد عینی و زندانیان سیاسی لیبیایی است و بدیهی است که باید به این شواهد عینی توجه کرد. وی آخرین مورد از شواهد حیات امام موسی را مربوط به سال ۲۰۰۸ دانست که یکی از زندانیان آزاد شده لیبیایی امام موسی صدر را در یکی از زندان های لیبی دیده بوده است

منابع خبر
خبرسازی درباره شهادت امام موسی صدر جهان نیوز - ۳ شهریور ۱۳۹۰