توقف اخراج شهروندان ایران از امارات متحده عربی

صدای آلمان - ۶ مهر ۱۳۹۲

حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزیر خارجه روز شنبه (۶ مهر/ ۲۹ سپتامبر) اعلام کرد که روند لغو اجازه اقامت و اخراج ایرانیان از امارات از چهار روز پیش متوقف شده. او تصمیم دولت امارات را مثبت و سازنده ارزیابی کرد

منابع خبر
توقف اخراج ایرانیان از امارات عصر ایران - ۶ مهر ۱۳۹۲