توهین نژادپرستانه بازیکن کلمبیا به چشم بادامی ها

باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶
منابع خبر