جایگاه گرایش های فطری در تعلیم و تربیت اسلامی از منظر علامه طباطبائی

جایگاه گرایش هاى فطرى در تعلیم و تربیت اسلامى از منظر علامه طباطبائى
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۵ مهر ۱۳۹۶

جایگاه گرایش های فطری در تعلیم و تربیت اسلامی از منظر علامه طباطبائی

هدف این پژوهش این است که با پذیرفتن «فطرت» به عنوان تقریر دینی از سرشت مشترک انسان و نقش عمده آن در قلمرو ارکان تعلیم و تربیت اسلامی، تصویری از گرایش های فطری مؤثر در تعلیم و تربیت را با بهره گیری از آراء علامه طباطبائی، ارائه نماید.

چکیده

کنکاش «فطرت» به عنوان یکی از بنیادی ترین مباحث فلسفه تربیت اسلامی، همواره مورد توجه علامه طباطبائی بوده است. هدف این پژوهش این است که با پذیرفتن «فطرت» به عنوان تقریر دینی از سرشت مشترک انسان و نقش عمده آن در قلمرو ارکان تعلیم و تربیت اسلامی، تصویری از گرایش های فطری مؤثر در تعلیم و تربیت را با بهره گیری از آراء این فیلسوف معاصر، ارائه نماید. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی بوده و به منظور گردآوری داده های لازم برای نیل به اهداف پژوهش، منابع موجود و مرتبط با استفاده از فرم های فیش برداری از منابع، جمع آوری و با شیوه های کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از بررسی آراء علامه طباطبائی به دست آمد که ایشان گرایش های فطری را در چهار حیطه ادراکی، الهی، اختیار و توانمندی عمل تقسیم بندی نموده است. این گرایش ها، توانمندی هایی هستند که به شکل گیری نظام تعلیم و تربیت منطبق با آموزه های اسلامی که تضمین کننده سعادت انسان و تسهیل کننده فرایند دستیابی به حیات طیبه است، کمک می نمایند.

کلیدواژه ها: فطرت، گرایش های فطری، تعلیم و تربیت اسلامی، علامه طباطبائی.

نویسندگان:

علی نقی فقیهی / دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه قم                 

حسن نجفی / دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی                 

ماهنامه معرفت - سال بیست و پنجم، شماره ۴ (پیاپی ۲۲۳)، تیر ۱۳۹۵.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

 

منابع خبر