جدایی پیکه از همسرش/ بی اطلاعی شفر از انتخاب دستیارانش/ بازتاب گلزنی انصاری فرد برابر توگو، در رسانه‌های یونانی