جلوگیری از تعطیلی یک کارخانه با یک هزار کارگر

خبرگزاری میزان - ۱۳ فروردین ۱۳۹۸

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس گفت: با ورود مدعی العموم از تعطیلی یک کارخانه و بیکاری یک هزار کارگر جلوگیری بعمل آمده است

منابع خبر
جلوگیری از تعطیلی یک کارخانه با یک هزار کارگر خبرگزاری میزان - ۱۳ فروردین ۱۳۹۸